Menu

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er NUBI (Nr. Uttrup & Bouet Idrætsforening).
Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.

§ 2
Foreningens formål er - ved kammeratlig indsats - at fremme fodboldspillet.
Som aktivt medlem kan alle optages.

§ 3
Foreningens ledelse varetages af:

 1. generalforsamlingen
 2. en bestyrelse på 7 medlemmer
 3. et fodboldudvalg på 5 medlemmer
 4. et økonomi/aktivitetsudvalg på 4 medlemmer.


Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse og fastlægger de økonomiske rammer for driften af foreningen.
Bestyrelsen og de respektive udvalg varetager foreningens daglige ledelse.

§ 4
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør ved simpel majoritet de forslag, der forelægges den, dog kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse af nye love, eller ændring i de bestående. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, og bekendtgøres ved opslag.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år, dog kan valg til bestyrelse/udvalg først finde sted efter det fyldte 18. år.

Klubformanden, næstformanden, fodboldformanden, formanden for økonomi/aktivitetsudvalget, kassereren, lederen af ungdomsudvalget og menigt bestyrelsesmedlem er fødte medlemmer af bestyrelsen.

Der afholdes en årlig generalforsamling i januar måned.

§ 5
Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger:
  1. klubformanden
  2. fodboldformanden
  3. formanden for økonomi/aktivitetsudvalget
 3. Kassererens beretning og regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af klubformand / kasserer / næstformand / bestyrelsesmedlem
 6. Valg af fodboldudvalg:
  1. fodboldformanden
  2. leder af ungdomsudvalget
  3. leder af seniorudvalg
  4. kampfordeler
  5. leder af oldboysafdelingen
 7. Valg af ungdomsudvalg: 2-4 medlemmer
 8. Valg af økonomi/aktivitetsudvalg:
  1. formand for økonomi/aktivitetsudvalget
  2. leder af sponsorudvalg
  3. leder af fest/arrangementsudvalg
  4. leder af kantinen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt


§ 6
Valgperioder:
Klubformand, næstformand, kasserer, fodboldformand, formand for økonomi/aktivitetsudvalget, leder af ungdomsudvalget, menigt bestyrelsesmedlem, leder af fest/arrangementsudvalg og 2 revisorer vælges for 2 år på skiftende årstal. Klubformand, formand for økonomi/aktivitetsudvalget, leder af ungdomsudvalget, menigt bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges på ulige årstal.
Øvrige vælges for 1 år.
Udtræder et medlem af en bestyrelse/et udvalg, kan pågældende bestyrelse/udvalg konstituere sig med et nyt medlem. Denne konstituering vil være gældende frem til førstkommende generalforsamling.

§ 7
Kassereren skal på generalforsamlingen fremlægge regnskabet.
Regnskabet skal være revideret af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Såfremt et medlem er i kontingentrestance, skal den fulde restance være indbetalt senest med den efterfølgende opkrævning, ellers slettes medlemmet uden yderligere varsel. Dette meddeles skriftligt.

Bestyrelsen kan, når det finder anledning dertil og der er sket skriftlig henvendelse, fritage et medlem for at betale kontingent i en nærmere begrænset periode.

§ 9
Udmeldelse af foreningen skal meddeles kassereren, og eventuel kontingentrestance skal betales.

§ 10
Medlemmer, som viser usømmelig optræden inden for foreningen, eller på anden måde er i strid mod foreningens love, kan af bestyrelsen suspenderes. Den suspenderede kan til den efterfølgende ordinære generalforsamling skriftligt gøre indsigelse mod suspensionen, som dermed vil blive behandlet under indkomne forslag. Såfremt der ikke sker indsigelse, betragtes medlemmet som ekskluderet.

§ 11
Foreningen og dens medlemmer er i øvrigt underkastet de til enhver tid for Dansk Idrætsforbund gældende love og regler.

§ 12
Beslutning om foreningens opløsning skal ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, hvor beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder foreningens aktiver andre almennyttige formål i Aalborg Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

§ 13
Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 22.01.2019.

Luk